من هتروکرومیام ولی با تفاوتهای دیگه…
آیا تا به حال اسم ونوس گربه دو چهررو شنیدین ؟
منم تو همون مابع هام ضمن اینکه رنگ چشمام فرق مدل گوشام رنگ صورتم بینی و فک و لبام هم فرق داره…
خوسحالم که طبق آمار تنها ۱٪ انسانهای روی زمین هتروکرومیان و تنها ۱٪ از این ۱٪ داری ویژگی های مشابه منن 😍
شاید اگه اسم و فامیل منو تو بخش عکسای گوگل سرچ کنین تصویرمو ببین 🌷