پزشکی به زودی با اتوماتیک شدن، منقرض می شود!
البته شغل های جدید خواهند آمد؛ ولی هدف زندگی شغل و پول نیست! هدف زندگی بهتر است.
با همین روشها می توان به درمان تمام بیماری ها و درمان پیری هم رسید.