هشت ویژگی شگفت‌انگیز که ظاهرتان درباره شما می‌گوید!

هشت ویژگی شگفت‌انگیز که ظاهرتان درباره شما می‌گوید!

در عرض چند ثانیه اول برخورد با کسی، چه سر قرار باشد یا در یک فروشگاه مواد غذایی، ما تصمیم‌هایی درباره اینکه این افراد چه قدر باهوش‌اند و یا چه قدر احتمال ارتکاب جرم دارند، می‌گیریم.