ظهور بیگ بویل؛ چرا بیگ بنگ سِفر پیدایش نبوده است؟

ظهور بیگ بویل؛ چرا بیگ بنگ سِفر پیدایش نبوده است؟

به ما گفته شده که بزرگ بوده، ولی احتمالاً به طور غیرقابل تصوری کوچک بوده است. به ما درباره‌ی یک انفجار گفته‌اند، با این حال ظاهراً نه صدایی بوده و نه فضایی که چیزی بخواهد درون آن گسترش یابد.