انواع ژن درمانی

انواع ژن درمانی

هدف ژن درمانی، جایگزینی ژن‌هایییست که کارشان را به درستی انجام نمی‌دهند. از نظر تئوری این کار در دو سطح انتقال سلول‌های سوماتیک و سلول‌‌های زایا مثل: اسپرم، تخمک و سلول‌های بنیادی تشکیل دهنده‌ی آن‌ها، می‌تواند صورت بگیرد.