کلوپیدوگرل

کلوپیدوگرل

کلوپیدوگرل به تنهایی و یا به همراه آسپرین برای کاهش احتمال حمله‌ی قلبی یا سکته‌ی مغزی استفاده می‌شود.