علت آکنه خط فک چیست

علت آکنه خط فک چیست

عوامل زیادی میتوانند باعث آکنه در خط فک شوند. باوجود اینکه درمان قطعی برای آکنه وجود ندارد ولی روش های موثری برای مواجهه با آن وجود دارد.