پیری چیست؟

پیری چیست؟

همه با پیری آشنا هستیم، اما ارائه تعریفی از آن، چنان ‌که به نظر می‌رسد، ساده نیست! آخرین مرحله زندگی پیری نام دارد و تعریف…