‎الکل با تحریک تعصب موجب افزایش نژادپرستی و تنفر از همجنس‌گرایی می‌شود

‎الکل با تحریک تعصب موجب افزایش نژادپرستی و تنفر از همجنس‌گرایی می‌شود

احتمال انجام جرم‌های نژاد‌پرستانه هنگامی كه افراد مست هستند بيشتر است. درميان ١٢٤‌‌‌‌ نفر، مستی با الكل عامل ٩٠٪؜ حملات به حساب می‌آيد. ارزيابی توسط…