دکتر مجازی - نوبل‌نامه

قدم بعدی پس از تولید واکسن HPV چیست؟

قدم بعدی پس از تولید واکسن HPV چیست؟

چرا جایزه نوبل در قرن ۲۱ دیگر آن اعتبار سابق خود را ندارد؟

چرا جایزه نوبل در قرن ۲۱ دیگر آن اعتبار سابق خود را ندارد؟

“انقلاب بر اساس تکامل” برنده نوبل ۲۰۱۸ شیمی

“انقلاب بر اساس تکامل” برنده نوبل ۲۰۱۸ شیمی