دکتر مجازی - آدنوئید

بیماری‌های لوزه حلقی (آدنوئید)

آدنوئید‌ها (لوزه‌های حلقی) توده‌هایی از بافت نرم می‌باشند که در پشت حفره دهایی حضور دارند. همانند گره‌های لنفاوی، آدنوئید‌ها بخشی از سیستم‌ایمنی را تشکیل می‌دهند. اجزای تشکیل‌دهنده‌ی این توده نیز همانند سایر بافت‌های لنفاوی از فولیکول‌های لنفاوی تشکیل شده‌است. سلول‌های…