دکتر مجازی - آزمایش آلبومین

تست آلبومین خون Albumin Blood Test

تست آلبومین خون چیست؟ آزمایش آلبومین خون، میزان آلبومین موجود در خون را می‌سنجد. آلبومین پروتئینی است که توسط کبد ما ساخته می‌شود. آلبومین کمک می‌کند که مایعات در جریان خون باقی مانده و به سایر بافت ها نشت نکنند.…