دکتر مجازی - آزمون‌های شناختی

الگوی فعالیت مغزی؛ عاملی در تعیین بهره هوشی

یافته‌های اخیر دانشمندان نشان می‌دهد، عملکرد مغزی شما بسته به نوع تغییرات فعالیت‌های عصبی مغزتان ممکن است ارتباط مهمی با بهره هوشی‌تان داشته باشد. پژوهشگران با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی اظهار داشتند که افرادی با تغییرات…