دکتر مجازی - آزمون رکتال با انگشت

اصول غربالگری سرطان

از جمله کارایی غربالگری در موضوع سرطان‌هاست. با تمام منافعی که از غربالگری انتظار داریم ولی باید این را هم در نظر داشت که غربالگری خطرات مخصوص خود را نیز دارد.