دکتر مجازی - آسمان آبی

دستاوردهای عظیم (۳۳): اثر رایلی؛ چرا آسمان آبی است؟

در یک روز آفتابی بدون ابر به رنگ آسمان آبی دیده می‌شود، چرا که مولکول‌های موجود در هوا نور آبی را بیشتر از نور قرمز پراکنده می‌کنند. آسمان هنگام غروب خورشید قرمز به نظر می‌رسد زیرا رنگ آبی پراکنده شده…