دکتر مجازی - اضطراب اجتماعی

چگونه ترس از سخنرانی را کنار بگذاریم و بر استرس سخنرانی غلبه کنیم؟

ارائه سخنرانی چه در مقابل گروهی کوچک و چه در مقابل گروهی بزرگ با اضطراب بسیاری همراه است. با انجام مطالعات اثبات شده است که القای حس هیجان در چنین مواقعی تاثیر به سزایی در کاهش اضطراب دارد.