دکتر مجازی - اضطراب پاتولوژیک

ارتباط نزدیک اضطراب با مرگ حاصل از سرطان در مردان

در هر زمان از ۱۴ نفر ۱ نفر در جهان تحت تاثیر اختلالات حاصل از اضطراب قرار دارند. کسانی که از این شرایط رنج می برند، دچار اختلالات و ناتوانی هایی می شوند، همچنین خطر استفاده از مواد مخدر و خودکشی…