دکتر مجازی - افسانه های هفتاد و دو ملت

معرفی کتاب: افسانه‌های هفتاد و دو ملت

برای شناخت فرهنگ و باورهای یک ملت، از هر راهی که برویم، باید از مسیر افسانه‌های آن ملت هم عبور کنیم. صحبت درباره‌ی یک فرهنگ جمعی بدون اشاره به حافظه‌ی داستانی آن اجتماع غیرممکن است. شاملو، شاعر و نویسنده‌ی مشهور…