دکتر مجازی - انرزی تاریک

۱۰ کشف برتر اخترشناسی

بر اساس شواهد تاریخی توسعۀ زیاد علم نجوم مدرن به تلاش‌ها و مشاهدات هزاران منجم از جای جای کرۀ زمین در طول تاریخ بشر مربوط است.لیست ده مورد از مهم‌ترین کشفیات اخیر اخترشناسی را آورده‌ایم، کشفیاتی که نگاه علم مدرن…