دکتر مجازی - اکسید نیتریک

چرا خمیازه می کشیم؟

تئوری های متعددی در مورد دلیل خمیازه کشیدن وجود دارد. یکی از آنها طرفدار های زیادی پیدا کرده است، و آن این است که ما برای تهویه مغز خود خمیازه میکشیم. در تحقیق قبلی که به وسیله گری هک انجام…