دکتر مجازی - باکتری‌های روده

خطر زایمان زودرس با باکتری‌های واژن و دهانه رحم در ارتباط است

مطالعه جدید نشان می‌دهد که جوامع میکروبی دهانه رحم و واژن به صورت قابل‌توجهی با خطر زایمان زودرس در ارتباط است. بر این مبنا مطالعات بیشتر می‌تواند به روش‌های درمانی منجر شود که با افزایش باکتری‌های مفید و کاهش باکتری‌های…