دکتر مجازی - بیماری‌های ارثی

جهش ژنی که اخیرا شناسایی شده منجر به ناتوانی ذهنی و تاخیر رشد می‌شود

یک گروه بین المللی محققان در آزمایشگاه Cold Spring Harbor (CSHL) و با رهبری استادیار Gholson Lyon، یک جهش ژنتیکی جدید مرتبط با ناتوانی‌های فکری، تاخیر رشد، اختلال طیف اوتیسم، ویژگی‌های غیر طبیعی صورت و اختلالات قلبی مادرزادی را شناسایی…