دکتر مجازی - تخمدان

غده هیپوفیز: واقعیت‌ها، عملکرد و بیماری‌ها

غده هیپوفیز رییس غددِ دستگاه درون‌ریز نامیده می‌شود. این بدین خاطر است که ترشحات بسیاری از غدد هورمونی دیگر بدن را کنترل می‌کند. با توجه به بنیان هیپوفیز، بدون آن بدن قادر به تولیدمثل نخواهد بود، رشد به درستی انجام…