دکتر مجازی - تعهد

عشق و ذهن : تله ی شناختی

داستان های فراوانی در سرتاسر جهان درباره ی عشق وجود دارد. مردان و زنانی که عاشق یکدیگر می شوند و دیگر نمی توانند عاشق فردی دیگر شوند یا درگیر آنچنان عشق جان سوزی می شوند که خود را در معشوق…

نظریه‌ی سه گانه‌ی استرنبرگ و انواع هفت‌گانه‌ی عشق

صمیمیت، اشتیاق و تهعد هریک نقشی در روابط دارند عشق برای داشتن حال خوب ضروری است. اگرچه بسیاری آن را در زندگی خود تجربه کرده‌اند، وقتی اگر از آن‌ها خواسته شود که عشق را توصیف کنند، پاسخ‌های متفاوتی خواهند داشت.…