دکتر مجازی - تکامل فرهنگی

از دیابت گرفته تا پوسیدگی دندان؛ بدن‌های ما برای این زندگی ساخته نشده‌اند!

انسان‌های امروزی با ناراحتی‌ها و بیماری‌های مزمن محنت‌زده هستند که به معنای واقعی می‌توان گفت در اجداد چادرنشین آن‌ها وجود نداشت. آیا ما می‌توانیم راه خود را از آن‌ها جدا کنیم؟