دکتر مجازی - خواب رفتن دست

بی‌حسی در دست

بی‌حسی در یکی از دست‌ها یا هر دوی آن‌ها با از دست دادن حس در دست‌ها یا انگشت‌ها توصیف می‌شود. اغلب بی‌حسی دست‌ها با دیگر تغییرات همراه است، مثل حس مورمور شدن یا این که سوزن در پوست فرو می‌رود.…