دکتر مجازی - دلایل گریه‌ی نوزادان

کولیک؛ گریه‌ی مداوم نوزاد

کولیک گریه‌ی ممتد و غیرقابل‌ کنترل در نوازادان سالم است که اغلب علت خاصی ندارد. این شرایط یک بیماری تلقی نمی‌شود و برای نوزاد خطر طولانی مدتی ایجاد نمی‌کند اما کنارآمدن با آن، هم برای والدین و هم برای خود…