دکتر مجازی - رمزگشایی کدهای عصبی

مطالعه جدید از رمزگشایی زبان مغز حکایت دارد

در کابوس‌آبادی که جورج اورول در کتاب ۱۹۸۴ به تصویر کشیده است، دولت اقیانوسیه با محدود ساختن زبان سعی در کنترل افکار دارد. چنانچه شخصیت “syme” در این کتاب توضیح می‌دهد: “نمی‌بینید تمامی هدف زبان جدید محدود ساختن محدوده‌ی تفکر…