دکتر مجازی - روزالین فرانکلین

جیمز واتسون و DNA

جیمز واتسون و همکار بریتانیایی وی، فرانسیس کریک ساختار مارپیچ دوگانه DNA را کشف کردند. برای این کشف اساسی؛ جیمز واتسون، فرانسیس کریک و موریس ویلکینز جایزه نوبل فیزیولوژی پزشکی را در سال ۱۹۶۲ به دست آوردند. جیمز واتسون در…