دکتر مجازی - صحبت درمانی

صحبت درمانی می‌تواند در بهبود بیماران افسرده‌ای که به دارو جواب نمی‌دهند موثر باشد

  نتایج تحقیقات در انگلستان نشان می‌دهند که صحبت درمانی می‌تواند یک درمان مکمل سودمند برای بیماران افسرده‌ای که به دارو جواب نمی‌دهند باشد . محققان پی برده‌اند که در بررسی بیماران افسرده‌ای که با وجود دارودرمانی و استفاده از…