دکتر مجازی - عمل زیبایی

راهنمای NHC برای عمل‌های زیبایی

آیا به اعمال زیبایی فکر می‌کنید؟ چه شما به روش‌های کمتر تهاجمی مانند بوتاکس فکر کنید چه به جراحی‌های زیبایی مانند پروتز سینه، بهتر است قبل از اقدام در مورد آن تحقیق کنید. همه‌ی اعمال زیبایی درجه‎‌ای از خطر را…