دکتر مجازی - عینک

اصول صحیح نشستن

اگر شغل شما ایجاب می­کند که زیاد بنشینین و با کامپیوتر کار کنید، به راهنمایی­ هایی که در زیر اشاره شده است توجه کنید تا نحوۀ درست نشستن را یاد بگیرید.