دکتر مجازی - فرایند شناختی

عشق و ذهن : تله ی شناختی

داستان های فراوانی در سرتاسر جهان درباره ی عشق وجود دارد. مردان و زنانی که عاشق یکدیگر می شوند و دیگر نمی توانند عاشق فردی دیگر شوند یا درگیر آنچنان عشق جان سوزی می شوند که خود را در معشوق…