دکتر مجازی - فشار خون روپوش سفید

سندرم روپوش سفید چیست؟

داده‌های آماری بررسی‌های اخیر نشان از تاثیر مهم پزشکان در مقدار فشار خون اندازه‌گیری شده از بیمار دارد. در این مقاله به بررسی این پدیده که به «سندرم روپوش سفید» و یا «white coat syndrome» می‌پردازیم. این یافته ‌ها نشان…