دکتر مجازی - قانون

مغز من، مرا مجبور به انجام این کار کرد؛ این جمله در حال تبدیل به دفاعی عادی در دادگاه‌هاست

عالمان اخلاق و دانشمندان طی نشست های متفاوت درباره جایگاه علوم اعصاب در قوه قضاییه، با یکدیگر به مباحثه پرداخته اند. بعد از اینکه “ریچارد هاجز” به جرم حمل کوکائین و سرقت مجرم شناخته شد، در طی بازجویی بسیار مضطرب…