دکتر مجازی - ماری جوانا در پزشکی

ماریجوانا

در حالی که FDA استفاده از گیاه ماری جوانا را تایید نکرده است، بسیاری از کشورها آن را برای استفاده پزشکی قانونی کرده‌اند.