دکتر مجازی - معادله ماکسول-فارادی

دستاوردهای عظیم (۴۶): پی بردن مایکل فارادی به القای الکترومغناطیسی

القای الکترومغناطیسی (که گاهی اوقات القا نیز نامیده می‌شود) فرآیندی است که در آن یک رسانا در یک میدان مغناطیسی متغیر قرار می‌گیرد (یا این که یک رسانا در طول میدان مغناطیسی حرکت می‌کند) و باعث تولید ولتاژ در طول…