دکتر مجازی - نورولوژی

تنفس چه تاثیری بر تمرکز ذهن دارد؟

تمام کسانی که تاکنون مدیتیتور بوده و یا ورزش یوگا را چه به مدت کوتاه و چه بلند انجام داده‌اند معتقدند که مدیتیشن باعث افزایش تمرکز می‌شود. اما هیچ تحقیقی در گذشته تاثیر تنفس را بر میزان توجه و تمرکز…