دکتر مجازی - هیدروپس فتالیس

هیدروپس فتالیس یا تجمع مایع در اندام های جنین چیست؟

هیدروپس فتالیس، یک وضعیت جدی و خطرناک می باشد. درجنین تازه متولد شده، مایعات به صورت غیر طبیعی در بافت اطراف ریه ها، شکم، قلب و یا زیر پوست تجمع می یابد. این عارضه پزشکی به سایر قسمت های بدن…