دکتر مجازی - چپ دست

تعداد قابل توجهی از حیوانات از جمله زنبورها، چپ‌دستی یا راست‌دستی (دست‌برتری) از خود نشان می‌دهند

مطالعه‌ای در نوامبر ۲۰۱۷ نشان داد که برخی از زنبورها زمانی که مجبور باشند مسیری مانع‌دار را بپیمایند، چپ‌دستی یا راست‌دستی از خود نشان می‌دهند.