دکتر مجازی - کروموزوم x

چگونه نر بدون کروموزوم Y ‌وجود دارد؟

محققین دانشگاه هوکایدو پستانداری کشف کردند که ژن‌های کلیدی در بروز ویژگی‌های مردانه آن‌ها بدون حضور کروموزوم Y به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در بیشتر پستانداران، کروموزوم Y موجب بروز ویژگی‌های مردانه می‌شود. ژن تعیین جنسیت SRY بر روی کروموزوم…