دکتر مجازی - کلستریدیوم دیفیسیل

استفاده از میکروب‌ها برای مبارزه با بیماری‌ها

هنگامی که پروژۀ میکروبیوم انسان(Human Microbiome Project) در سال ۲۰۰۷ شروع شد، هیچ کسی مطمئن نبود که چه چیزی پیدا خواهیم کرد. در نهایت ما دریافتیم که باکتری‌ها کل بدن ما را فراگرفته‌اند ولی در مورد اینکه آن‌ها کجاها قرار…