دکتر مجازی - DNA چهاررشته‌ای

DNAهای چهار رشته‌ای

تاکنون در بیولوژی تصویری مجسم‌تر از DNA دورشته‌ای مشاهده نشده است که روی خودش بارها و بارها می‌پیچد تا کروموزوم‌هایی متراکم را به وجود بیاورد. ولی آیا تاکنون چیزی هم راجع به DNAهای چهاررشته‌ای شنیده‌اید؟