دکتر مجازی - عذرا سیدی

حرکت براونی مالی

محققان با داده‌های فعالیت‌های تاجران، مدلی میکروسکوپی طراحی کرده‌اند که می‌تواند گرایش‌های ماکروسکوپی بازار را توصیف کند.