دکتر مجازی - علوم عصبی

اپتوژنتیک و تحریک عمقی مغز (DBS)

اپتوژنتیک و تحریک عمقی مغز (DBS)

دانشمندان قادر به جوان سازی سلول‌های بنیادی در مغز موش شدند

دانشمندان قادر به جوان سازی سلول‌های بنیادی در مغز موش شدند

چه وضعیت‌هایی باعث تغییر شخصیت فرد می‌شوند؟

شخصیت شخصیت به طرز فکر کردن، احساس و عملکرد فرد گفته می‌شود. شخصیت است که فرد را از فرد دیگر مستقل می‌کند. شخصیت نشان دهنده‌ی عادت‌ها، طرز فکر و نحوه‌ی واکنش به محرک‌های اطراف فرد می‌باشد. با این که طرز…