دکتر مجازی - علوم عصبی

روایت مغز: بررسی انتقال شیمیایی پیام عصبی

روایت مغز: بررسی انتقال شیمیایی پیام عصبی

فراموشی پیشانی گیجگاهی چیست و چگونه بروز می‌یابد؟

فراموشی پیشانی گیجگاهی چیست و چگونه بروز می‌یابد؟

روایت مغز: شواهد درمان بیماری هیدروسفالی با سوراخ کردن جمجمه در شهر سوخته

هر پیشرفتی که بشر در حیطه پزشکی انجام داده است، حاصل پاسخ دادن به دو سوال بسیار مهم است: پیشینه یک روش یا یک دستگاه خاص چه بوده است؟ و در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ با بررسی…

روایت مغز: مطالعه کارکرد بخش‌های مختلف مغز از روی آسیب‌های آن

اوایل قرن نوزدهم نقطه عطفی در تاریخ نورولوژی محسوب می‌شود. در این سال‌ها محلی سازی عملکردهای مغزی توجه زیادی را به خود جلب کرد. با این که نظریه فرنولوژی فرانس جوزف گال (Franz Joseph Gall ) در مورد محلی سازی…