دکتر مجازی - علوم عصبی

آیا تعامل با حیوانات خانگی میتواند سطح استرس را کاهش دهد؟

آیا تعامل با حیوانات خانگی میتواند سطح استرس را کاهش دهد؟

روشی که یک نورون، اطلاعات را پردازش می‌کند، هیچ‌گاه یکسان نیست

روشی که یک نورون، اطلاعات را پردازش می‌کند، هیچ‌گاه یکسان نیست

صدا، کلید اهمیت بخشیدن به کلمات در مغز ماست

صدا، کلید اهمیت بخشیدن به کلمات در مغز ماست