دکتر مجازی - مهدیه وظیفه

جلوگیری از رد پیوند با تزریق سلول‌های دهنده به گیرنده

گامی نوین در جلوگیری از رد پیوند اعضا! در آینده افراد گیرنده‌ی عضو به داروهای مقابله با رد پیوند نیاز نخواهند داشت. تکنیک جدیدی ابداع شده است که به مدد آن، سیستم ایمنی گیرنده، بافت دهنده را خودی تلقی می‌کند.…