دکتر مجازی - مهدیه وظیفه

محتوای پنهان خواب چیست؟

محتوای آشکار یک خواب، محتوای واقعی، لفظی و خط داستانی خواب است. این معمولاً در تضاد با چیزی است که از آن با عنوان محتوای پنهان خواب یا معنای پنهان خواب یاد می‌شود. به عنوان مثال، تصور کنید طی یک…