دکتر مجازی - سرطان

تنظیم روابط خانوادگی پس از انجام تست ژنتیکی سرطان

تنظیم روابط خانوادگی پس از انجام تست ژنتیکی سرطان

احساسات اعضای خانواده در زمان انجام تست ژنتیکی سرطان

احساسات اعضای خانواده در زمان انجام تست ژنتیکی سرطان

چالش‌های تهیه سابقه خانوادگی

چالش‌های تهیه سابقه خانوادگی

تنظیم روابط خانوادگی پس از انجام تست ژنتیکی سرطان

در صورتیکه شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان دارای نتیجه مثبت تست BRCA1، BRCA2 و یا سایر جهش‌های مرتبط با سرطان شدید، تصمیم‌گیری‌های بزرگی در مورد اطلاعات به دست آمده در پیش روی خود خواهید داشت. تصمیم نهایی همه یکسان…

احساسات اعضای خانواده در زمان انجام تست ژنتیکی سرطان

اگر شما یا سایر اعضای خانواده‌تان اقدام به انجام تست‌های ژنتیکی کرده و نتیجه آن را دریافت کنید، ممکن است انواعی از احساسات و نیز تغییراتی را در روابط خانوادگی خود  تجربه کنید. در برخی از موارد پیوندهای خانوادگی ممکن…

چالش‌های تهیه سابقه خانوادگی

اولین گام در تصمیمگیری به منظور انجام تست ژنتیکی، تهیه سابقه خانوادگی سرطان در هر دو سمت مادری و پدری است. بهتر است که با یک متخصص ژنتیک، پزشک و یا پرستاری که در حیطه وراثت و سرطان دانش کافی…

درخواست تست ژنتیک سرطان پستان

اگر به دنبال دانستن اینکه آیا دارای جهشی در ژن ارثی سرطان پستان مانند BRCA1 ، BRCA2 یا PALB2  هستید ، مهم است که مزایا و اشکالات دانستن این اطلاعات را در نظر بگیرید. مزایا تست ژنتیک در اینجا مزایای استفاده از آزمایش ژنتیک آورده…