دکتر مجازی - علوم پايه

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش چالش گلوکز (GCT) چگونه انجام می شود؟

آزمایش چالش گلوکز (GCT) چگونه انجام می شود؟

مکانیسم ویرایش ژنوم میتوکندری توسط آنزیم DddA!

مکانیسم ویرایش ژنوم میتوکندری توسط آنزیم DddA!

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش میکروآلبومین ادرار، آزمایشی برای تشخیص سطح بسیار کمی از پروتئین خون (آلبومین) در ادرار است. آزمایش میکروآلبومین برای تشخیص علائم اولیه آسیب کلیه در افرادی که در معرض ابتلا به بیماری کلیوی هستند، استفاده می شود.