دکتر مجازی - علوم پايه

پروتئین تاو چیست؛ مکانیسم عمل پروتئین تاو در بیماری های زوال عقلی چگونه است؟

در بسیاری از اختلالات عصبی، گسترش و رسوب پروتئین اساس پیشرفت بیماری در مغز است. اکنون یک مولکول گیرنده یافت شده است که یکی از پروتئین های مضر را جذب می کند.

فسیل پرنده ی کوچک، اکولودنتاویس، می تواند کوچکترین دایناسورجهان باشد!

اکولودنتاویس -فسیل پرنده ی ریز- می تواند کوچکترین دایناسور جهان باشد. بررسی جمجمه ی ریز حفظ شده در کهربا،که ۹۹ سال قدمت دارد، نشان می دهد دایناسورها طی تکامل از پرنده های اولیه به وجود آمده و طی زمان، کوچک…

ترمیم کروماتین توسط مولکول های یوبیکویتین چگونه است؟

کروماتین مجموعه ای ازDNA و پروتئین های موجود در هسته ی سلولی می باشد؛ که توسط مولکول های یوبیکویتین، قابل ترمیم می باشد. برای هدایت فعالیت ژن و پایداری ژنوم، هیستون ها توسط مولکول های کوچکی ترمیم می شوند. اتصال…